YKDYSADYÝET

Himiýa zawodynda superfosfatyň täze görnüşi öndürilýär

Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda superfosfat önüminiň düwürlenilen, ýagny, dänelenilen görnüşiniň — meliorantyň önümçligi ýola goýuldy. Bu bolsa ekin meýdanlaryna dökün berlende örän amatlydyr.

Munuň şeýledigini bu kärhananyň adyna gelen döküniň şu görnüşini ulanmaklygyň örän amatlydygy baradaky hoşallyk hatlary-da doly subut edýär. Şeýle hatlaryň biri Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabynyň Sadulla Rozmetow adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýeti tarapyndan iberilipdir. Onda gowaça ekişine taýýarlyk döwründe düwürlenilen bu döküniň synag üçin ulanylandygy, onuň agrotehniki kadalara laýyk gelýändigi, oba hojalyk tehnikalarynda ulanylanda, örän amatlydygy, ýere sepilende we daşalanda ýitgileriň ýokdugy, tejribeli daýhanlar tarapyndan oňlanylandygy aýdylyp, geljekde hem bu ugurda himiýa zawody bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk etjekdikleri bellenilýär.

Ýeri gelende aýtsak, kuwwatly zawodda şu ýylyň başyndan bäri oba hojalygy üçin möhüm bolan fosforly mineral döküniň, ýagny, ammonili superfosfatyň meýilnamada bellenilen 126 müň 500 tonnasyna derek 135 müň tonnadan gowragy öndürilip, bu baradaky meýilnama 106,9 göterim amal edildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: