JEMGYÝET

Hasabat-saýlaw ýygnaklary geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň etrap-şäher geňeşleriniň ählisinde nobatdan daşary hasabat-saýlaw ýygnaklary geçirildi. Oňa guramanyň welaýat, etrap-şäher işgärleri, işjeň agzalary we dürli pudaklarda zähmet çekýän welaýatyň ýaşlary gatnaşdylar. Hasabat-saýlaw ýygnaklarynyň dowamynda gün tertibiniň meseleleri boýunça guramanyň etrap-şäher geňeşleriniň müdiriýetiniň düzümini, derňew toparynyň başlygynyň we onuň agzalaryny saýlamak meselelerine seredildi. Bu meseleler boýunça ses berildi we bir agyzdan kararlar kabul edildi. Şonuň ýaly-da, ýygnaklarda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň işini ilerletmegiň guramaçylyk meselelerine seredildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: