YKDYSADYÝET

Halaçly daýhan her gektardan 50 tonna çenli pomidor almagy meýilleşdirýär

Halaç etrabynyň «Lebap» daýhan birleşiginde ekilen 10 gektar pomidoryň deň ýarysy janypkeş daýhan Baýram Berdimyradowa degişlidir.

Baýram ýaş bolsa-da, bu ýeňil bolmadyk kesbiň abyny-tabyny kemsiz ele alypdyr. Şol sebäpli, onuň ilatyň uly höwes bildirýän gök önümini bolluk bilen öndürmek ugrunda çekýän zähmeti öz miwesini berýär. Bu işde ol obadaşlarynyň goldaw-hemaýatyna giňden daýanýar. Şonuň netijesinde gözüňi dokundyrýan datly pomidorlar köpçülikleýin ýetişdirildi. Häzirki günlerde daýhan ýigit bol hasyly yrýa etmän ýygnamak we ýerlemek ýaly jogapkärli iş bilen meşgullanýar. Önümler hut ekin meýdanynyň özünde, şeýle-de welaýatyň ak bazarlarynda ýerlenilýär. Ussat gök ekerançy şu möwsümde her gektardan 45 ― 50 tonna hasyl ýygnamagy maksat edinýändigini ynam bilen aýdýar. Hasyly egsilmeýän peller onuň sözüniň işinden aýry düşmejekdigine doly şaýatlyk edýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: