YKDYSADYÝET

Halaçdaky hojalykda oba hojalyk işleri göwnejaý alnyp barylýar

Halaç etrabynyň «Güneş» daýhan birleşiginde ekerançylyk meýdanlarynyň 170 gektarynda gowaça ekilipdir. Şondan 344 tonna «ak altyn» ýygnamak meýilleşdirilipdir. Gowaçasy gögerip çykan meýdanlarda bejergi işleri göwnejaý alnyp barylýar.

Bugdaý ekilen 308 gektar meýdanda hem kärendeçiler bu bereketli ekine agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda garaşyk edýärler. Bugdaýdan 609 tonna hasyly ýygnamak meýilleşdirilipdir.

Daýhan birleşiginde kärendeçileriň 30-sy bugdaýyň bol hasylyny ýetişdirýär. Geçen ýylda kärendeçilerden Sülgün Çopanowa 3 tonna derek 6,5 tonna, Berdimyrat Jumanazarow 9 tonnanyň ýerine 12 tonna, Bahar Haýydowa 3 tonna derek 5,7 tonna bugdaý tabşyrmagyň hötdesinden gelipdiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: