YKDYSADYÝET

Halaç etraby pagta ýygymy boýunça öňdeligi eýeleýär

Halaç etrabynyň pagtaçylary Watan harmanyna «ak altyn» tabşyrmakda Lebap welaýatynyň beýleki etraplarydan öňde barýarlar. Bu barada welaýat neşiri habar berdi.

Gündogarly «ak altyn» ussatlary şu günlerde bolsa 130 müň gektar meýdanda ekilen gowaçadan 320 müň tonna «ak altyn» ýygnamak ugrunda tutanýerli zähmet çekýärler.

Halaç etrabynyň daýhan birleşikleriniň onlarçasy borçnamalaýyn tabşyryklaryny berjaý etdiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: