JEMGYÝET

Gyzyl Ýarymaý Hojambazda okuw türgenleşigini geçirdi

Hojambaz etrabyndaky iri edara-kärhanalarda adatdan daşary ýagdaýlarda howpsuzlygy üpjün etmek, howply hadysalaryň öňüni almak boýunça okuw türgenleşigi geçirildi.

Degişli düzümleriň hünärmenleri bilen bilelikde guralan bu okuw türgenleşiginiň dowamynda tebigy betbagtçylyklaryň hem-de tehnogen hadysalaryň zyýanly täsirlerini aradan aýyrmak, adatdan daşary ýagdaýlarda ilata özüňi alyp barmaklygyň we ilkinji lukmançylyk kömegini bermekligiň düzgünlerini öwretmek boýunça gözükdiriji çäreler guraldy.

Milli jemgyýetiň welaýat bölüminiň işgärleri hem-de höwesjeň meýletinçileri tälim-türgenleşik meýdanynda özleriniň iş başarnyklaryny görkezmek bilen, ýurdumyzda ynsan saglygynyň goraglylygynyň has wajypdygyny äşgär etdiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: