JEMGYÝET

Gyzlar gurnaklarynyň arasynda geçirilen bäsleşigiň jemi jemlenildi

Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde orta mekdepleriniň ýokary synplarynda okaýan gyzlaryň arasynda yglan edilen «Iň gowy gyzlar gurnagy» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi. Bäsleşikde okuwçy gyzlar kesgitlenen 3 şert boýunça özara bäsleşdiler we el işlerini etmek, türkmen halkynyň milli ýörelgelerini beýan edýän şygyrlarydyr aýdymlary, rowaýatlary ýerine ýetirmek boýunça öz başarnyklaryny görkezdiler.

Bäşleşigiň netijeleri boýunça Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň 13-nji orta mekdebiniň «Bägül» gyzlar gurnagy üçünji baýrakly orna mynasyp boldy. Bäsleşige gatnaşan gyzlaryň ählisiniň-de el işleriniň sergileri guraldy. Ýeňijilere Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň Hormat hatlarydyr gymmat bahaly sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: