JEMGYÝETMILLI BAÝRAMÇYLYKLAR

Gurban baýramyny öýde bellemek maslahat berilýär

Ruhy tämizligiň, arassa ahlagyň hem-de agzybirligiň ajaýyp pursatlaryny özünde jemleýän Gurban baýramyny öýde bellemek maslahat berilýär. Bu barada Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi öýjükli telefonlaryň operatorlarynyň üsti bilen ilaty sms arkaly hem habardar etdi.
Şonuň ýaly-da, şu günler howanyň düzümindäki ynsan saglygyna zyýan ýetirýän tozan bölejikleriniň kadadan artmagy sebäpli, agyz-burun örtüklerini ulanmak, 2 metr howpsuz araçägi saklamak hem-de Gurban baýramynyň bellenilýän günlerinde köpçülikleýin çäreleri çäklendirmek maslahat berilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply