BIZE YAZYARLAR

Gün şöhlesinden goranyň!

To­mus möw­sü­min­de ho­wa­nyň aşa gyz­ma­gy ne­ti­je­sin­de Gü­nüň ýi­ti şöh­le­sin­den hök­man dog­ry go­ran­ma­ly. Ze­rur­lyk bol­ma­sa, ir­den sa­gat 9:00-dan öý­län sa­gat 18:00-a çen­li ara­lyk­da da­şa­ryk çyk­mak mas­la­hat be­ril­me­ýär. Da­şa­ryk çy­ky­lan­da açyk reňk­li, nah ma­ta­dan ti­ki­len eşik­le­ri ge­ýin­mek, Gü­nüň şöh­le­sin­den go­ran­mak üçin kel­lä baş­gap geý­mek, ýag­lyk da­ňyn­mak, sa­ýa­wan gö­ter­mek, aras­sa agyz su­wu­ny ýa­ny­ňyz bi­len al­mak mas­la­hat be­ril­ýär. Şeý­le-de gü­nüň do­wa­myn­da ge­rek­li muk­dar­da 1,5-2,5 lit­re çen­li aras­sa agyz su­wu­ny, dermanlyk otlardan demlenilen çaýlary, süýt, gatyk, aýran ýaly içgileri içmeli. Tom­suň ys­sy gün­le­rin­de dag­la­ra, açyk meý­dan­la­ra ge­ze­lenç­le­ri gu­ra­maz­lyk, açyk meý­dan­da iş­le­ýän adam­la­ra möw­sü­me gö­rä ge­ýin­mek we kel­le açyk gez­me­li däl­di­gi mas­la­hat be­ril­ýär. Gar­ta­şan we do­wam­ly ke­sel­le­ri bo­lan adam­lar luk­man gö­zeg­çi­li­gin­de bol­ma­ly. Gan ba­sy­şy­ny, gan­da­ky süý­ji­niň muk­da­ry­ny gö­zeg­çi­lik­de sak­la­ma­ly, luk­man ta­ra­pyn­dan bel­le­ni­len der­man se­riş­de­le­ri­ni we be­je­ri­ji ber­hiz sa­ça­gy­ny do­ly we dog­ry ber­jaý et­me­li. Agyr, ýagly iýmitleri çäklendirip, iýmitiň düzümine ýokumly gök önümleri, miweleri köpräk goşmaly. Ki­çi ýaş­ly ça­ga­la­ra ho­wa­nyň aşa gy­zan ma­ha­lyn­da da­şa­ryk ge­ze­len­je çyk­mak mas­la­hat be­ril­me­ýär.

Yssy howada köp gezmek Gün urmanyň ýüze çykmagyna getirýär. Gün uran halatynda adamda ysgynsyzlyk, ýadawlyk, başaýlanma, aýaklarda we arkada agyry we başga-da birnäçe alamatlar peýda bolýar. Kähalatlarda demgysma, gulak şaňlama, ýüregiň çalt urmagy ýaly alamatlar ýüze çykýar. Şu alamatlar dörän halatynda Gün uran adamy salkyn ýere, kölegä geçirmeli, kellesine sowuk suwa öllenilen matany goýmaly. Eger-de Gün urup, huşuny ýitiren bolsa naşatyr spirtini ysgadyp, huşuna getirmeli, gapdalyna öwürmeli we «Tiz kömek lukmançylygy» gullugyny çagyrmaly.

Narjan KURBANOWA,

welaýat onkologiýa hassahanasynyň radiolog lukmany.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: