JEMGYÝET

«Gülüň owadan» bäsleşigine badalga berildi

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň yglan etmeginde türkmen zenanlarynyň arasynda «Gülüň owadan» atly bäsleşigiň etrap-şäher tapgyrlary geçirilip başlandy. Halaç, Saýat, Köýtendag, Hojambaz, Çärjew, Dänew, Kerki etraplarynda we Türkmenabat şäherinde bäsleşik örän gyzykly geçdi.

Etrap-şäher tapgyrlarynda ýeňiji bolanlar şu aýyň 14-inde «Gülüň owadan» atly bäsleşigiň Türkmenabat şäherinde «Türkmeniň ak öýi» binasynda geçiriljek welaýat tapgyryna gatnaşýarlar. Iýul aýynyň 26-synda bolsa Aşgabat şäherinde bäsleşigiň jemleýji tapgyry bolar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: