JEMGYÝET

Geljekki ykdysatçylaryň arasynda Magtymguly Pyraga bagyşlanan maslahat geçirildi

Welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde geçirilen «Magtymguly Pyragy ― ähli döwürleriň şahyry» atly dabaraly maslahaty Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi hem-de Türkmenabat şäher häkimligi bilen bilelikde geçirdi.

Dabaraly maslahat akyldar şahyryň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlandy. Onda welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň, medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäher geňeşiniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň hem-de bu maslahaty kabul ediji bilim ojagynyň wekilleri çykyş etdiler.

Ýeri gelende aýtsak, dabarany guraýjy taraplar akyldar şahyryň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dürli dabaralarydyr maslahatlaryň, bäsleşikleriň uly toplumyny geçirmegi meýilleşdirýärler. Welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde geçirilen maslahat hem bu babatda işlenilip taýýarlanylan meýilnamanyň çäklerinde geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi geljekde akyldar şahyryň ýubileý dabaralary mynasybetli döredijilik bäsleşiklerini hem geçirmegi meýilleşdirýär. Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi bolsa akyldar şahyryň şanyna wagtlaýyn sergini gurady. Türkmenabat şäher häkimligi şu ýylda we geljek ýylda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek iri dabaralaryň esasy guramaçylarynyň biri hökmünde çykyş eder.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: