Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Geljekde telefona simsiz zarýad bermek mümkin bolar

Mar 9, 2021

«Mail.ru»-nyň ýazmagyna görä, häzirlikçe gürrüň energiýany birnäçe santimetr aralyga bermek barada gidýär. Bu barada entek resmi taýdan aýdylmady. Görkezmek üçin taýýarlanylan ýörite wideorolikde süýşürilýän (6,7 — 7,4 dýumli) ekranly «Oppo X 2021» smartfony energiýa berýän stansiýada biraz aralyga galdyrýarlar, ýöne şonda-da ol zarýad almagyny dowam etdirýär.
Aýtmaklaryna görä, zarýadyň kuwwaty 7,5 wattdan köp däl. Üstesine-de, şu wagt «Oppo»-nyň täze tehnologiýasyna degişli belli bolan maglumatlaryň barysy şunuň bilen tamamlanýar. Tehnologiýanyň häsiýetnamasy, nähili aralyga täsir edýändigi, satuwa çykaryljak möhleti barada belli bir maglumat ýok.

Leave a Reply