BIZE YAZYARLAR

Geljege gönükdirilen amallar

  Ykdysadyýetimiziň okgunly ösýän möhüm ulgamy hökmünde ykrar edilen gurluşyk we senagat toplumy hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başyny başlan giň gerimli maksatnamalaryny, şol sanda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» yzygiderli durmuşa geçirmekde wajyp orny eýeleýär. Syn berilýän ýylda ýaşaýyş jaýlary, döwrebap mekdepler, çagalar baglary, saglygy goraýyş we sport maksatly desgalar, seýilgähler we beýleki köp sanly desgalar ulanmaga berildi. Bularyň ählisi döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň barha artýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Döwlet Baştutanymyz täze gurluşyklaryň ýokary hilli gurluşyk serişdeleri bilen yzygiderli üpjün edilmeginiň möhümdigine ünsi çekip, ýurdumyzyň kuwwatly senagatyny döretmek, importyň ornuny tutýan önümleri öndürmek, türkmen topragynyň örän baý ýerli çig mal serişdelerini giňden özleşdirmek boýunça işleri çaltlandyrmagyň zerurdygyny nygtaýar. Şol tabşyryklara laýyklykda, gazylyp alynýan peýdaly baýlyklaryň täze känlerini ýüze çykarmak boýunça geologik barlaglar işjeň alnyp barylýar. Bu işleriň netijeleri önümçilik toplumlarynyň kuwwatyny artdyrmaga hem-de ýokary hilli gurluşyk serişdeleriniň, beýleki önümleriň öndürilişiniň möçberini köpeltmäge gönüden-göni ýardam edýär. Şeýle önümlere ýurdumyzda we daşary ýurtlarda uly isleg bildirilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan döwletimizde «Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasy» taslamasynyň çäklerinde möhüm we giň gerimli taslamalaryň ençemesini, şol sanda halkara we sebit ähmiýetine eýe bolan Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň, Balkan welaýatynda täze howa menziliniň, kuwwatlylygy 1574 MWt bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasynyň, “Aşgabat – Türkmenabat” halkara derejeli ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň, Garabogaz köl aýlagynyň üstünden geçýän köpriniň gurluşygynyň taslamalaryny durmuşa geçirmek göz öňünde tutulýar. Şeýle hem Merkezi Aziýa sebitinde iri taslamalaryň biri bolan Arkadag “akylly” şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurluşyklary dowam etdiriler.

Ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen, maýa goýumlary durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň, saglygy goraýyş desgalarynyň, bilim ulgamyna degişli orta mekdepleriň we çagalar baglarynyň, awtomobil ýollarynyň, suw, gaz, elektrik geçirijileriniň we aragatnaşyk ulgamlarynyň, şeýle hem suw arassalaýjy desgalaryň gurluşygyna gönükdiriler.

Maýa goýum maksatnamasynda göz öňünde tutulan çäreleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegini gazanmak zerurdyr diýip, Serdar Berdimuhamedow belledi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe himiýa senagatynyň ösdürilmegine, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmäge, ugurdaş kärhanalaryň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmaga we sanlylaşdyrmaga, öndürilýän önümleriň görnüşini giňeltmäge, täze tehnologiýalary giňden ornaşdyrmaga, önümçiligi ýokary derejeli hünärmenler bilen üpjün etmäge uly üns berilýär. Şol maksat bilen “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň Türkmenabat şäherindäki tehniki orta hünär okuw mekdebinde hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge höwesli, ruhubelent ýaş hünärmenleri kemala getirmek boýunça dürli işleriň geçirilmegi, ýagny terbiýeçilik maksatly maslahatlar, ýygnaklaryň guralmagy halkymyzyň häzirki bagtyýar ýaş nesillerini watansöýüjilige, zähmetsöýerlige, maksada okgunlylyga, belent ahlaklylygy özlerine görelde edinmeklige gönükdirilendir. Şeýle hem halkara derejesinde bilim bermeklik, ýaşlaryň giň dünýägaraýyşly, dürli sanly tehnologiýalardan, çylşyrymly programmalardan baş çykarmaklyklary üçin okuw sapaklarynda sanly bilim, täzeçil usullaryň ulanylmaklygy, hünärmenleriň ukyp başarnyklaryny giňeltmäge uly ýardam edýär.

Bu ugurdaky işleriň ählisi ýaşlary belent maksatlara ýetmeklige ruhlandyrýan Türkmen halkynyň milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň, Hormatly Prezidentimiziň sansyz tagallalarynyň netijesidir.

“Türkmenhimiýa”döwlet konserniniň Türkmenabat şäherindäki tehniki orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy

Bazarow Oraz

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: