SPORT WE SYÝAHAT

Gandbol boýunça Lebabyň açyk birinjiligi geçirildi

 Türkmenabat şäherindäki 1-nji sport mekdebinde gandbol boýunça 2007-2008-nji ýyllarda doglan türgenleriň arasynda welaýatyň açyk birinjiligi geçirildi. Oňa welaýatyň etrap-şäherleriniň toparlary bilen bilelikde Aşgabat şäheriniň ýygyndy topary hem gatnaşdy. Oglanlaryň arasynda guralan ýaryşlarda paýtagtly myhmanlar birinji orny eýelediler. Türkmenabat şäheriniň we Dänew etrabynyň toparlary degişlilikde ikinji we üçünji baýrakly orunlara mynasyp boldular.

 Gyzlaryň arasynda guralan duşuşyklaryň netijeleri boýunça Türkmenabat şäheriniň topary birinji orna mynasyp boldy.  Ýaryşda aşgabatly we dänewli gyzlar degişlilikde ikinji we üçünji orunlary eýelediler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: