YKDYSADYÝET

Farap etrabynda soganyň hasyly ýygnalyp başlandy

Farap etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň daýhanlary güýzlük soganyň hasylyny ýygnamaga girişdiler. Eýýäm onuň ilkinji tonnalary söwda nokatlaryna ugradyldy.

Olar maý aýynda ýazlyk soganyň hem hasylyny ýygnap başlarlar. Bu erde jemi 40 gektar meýdana ekildi. Onuň her gektarynda 140 sentnerden hasyl almak göz öňünde tutulýar.

Farap etraby boýunça 100 gektar meýdana sogan ekildi. Ondan bu azyklyk önümiň 2 müň 500 tonnasyny ýygnamak meýilleşdirilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: