DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Dünýädäki iň uly ýylan Braziliýada tapyldy

Ony teleýaýlym alyp baryjysy teswire alyş wagtynda tötänleýin görýär.

Iň gyzykly ýeri hem, teleýaýlymyň alyp baryjysy we professor Freak Wonk ýazgy edýän wagtynda ýylana gaty ýakyn barsa-da, ol adamlara degmeýär.

Täze görnüşdäki bu anakonda ýylanyň uzynlygy 8 metre, agramy bolsa 200 kilograma deňdir.

Maglumat üçin, anakondalar suw gurşawyna örän oňat uýgunlaşypdyrlar. Olar wagtlarynyň köpüsini suwda geçirip, balyklary awlap bilýärler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: