DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Dünýädäki iň uly proýeksiýa kartalaşdyryş sergisi Tokioda geçiriler

Kazinform agentliginiň Kyodo News-a salgylanyp berýän habaryna görä, fewral aýynyň ahyryndan başlap, Tokionyň hökümeti dünýäde iň uly bolmagyna garaşylýan gijeki wideo karta görkezişlerine başlar.

Çykyşlar Tokionyň hökümet binalarynyň birinde bolar. Tokionyň hökümeti Ginnesiň rekordlar kitabyna ýüz tutdy we paýtagtyň üýşýän Sindzýuku sebitindäki görkezmeleriň dünýäniň iň uly tomaşasy hökmünde ykrar ediljekdigine umyt baglaýar.

Mugt görkezmeler, 48 gatly binanyň dördünji gatyndan 32-nji gatyna çenli takmynan, 14 müň inedördül metri meýdany öz içine alýar.

Tokionyň gubernatory Ýuriko Koike metbugat ýygnagynda şeýle diýdi: Bu ýeri ýerli ýaşaýjylaryň we halkara syýahatçylaryň iň bolmanda bir gezek baryp biljek täze syýahatçylyk mekanyna öwrerin diýip umyt edýärin.

3D kartalaşdyrmak (wideo kartalaşdyrmak, proýeksiýa kartasy)- audiowizual sungatyň bir şahasy bolup, daşky gurşawdaky fiziki obýekte, onuň geometriýasyny we kosmosdaky ýerleşişini göz öňünde tutan ýagdaýda 3D proýeksiýa etmekdir.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: