DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Donald Tramp “Ýeke özi öýdede” näme üçin keşp janlandyrdy?

Çagalygymyzyň hem-de çagalarymyzyň söýgüli filmine öwrülen «Ýeke özi öýde» filminiň ikinji bölüminde, mälim bolşy ýaly, ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trampyň gysgajyk keşbi bar. Ol baş gahryman Kewine myhmanhananyň kabul ediş bölümini salgy berýär.
Filmiň režissýory Kris Kolambus «Insider» neşirine beren interwýusynda şol wagtlar işewürlik bilen meşgullanýan Donald Trampyň filmde näme üçin surata düşendigi barada aýdyp berdi.
Onuň aýtmagyna görä, filmiň bir sahnasyny şol wagt Donald Trampa degişli bolan «Plaza» myhmanhanasynda düşürmek gerek bolupdyr. Muňa razy bolan Tramp tölegden daşary kiçijik hem bolsa bir sahnada keşp ýerine ýetirmegi hem isleýändigini aýdypdyr.
Kolambusyň aýtmagyna görä, sahna şol wagt Trampyň göwni üçin surata düşürilen hem bolsa, tomaçylaryň uly gyzyklanmasynyň bolandygy sebäpli, kebşirleýiş işlerinde aýryp taşlanmandyr. Şeýlelikde, bu sahna filmiň ýatdan çykmajak pursatlarynyň birine öwrülip galypdyr.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply