DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Diananyň hatlary satylýar

Melike Dianadan maşgala dosty Rojer Bramblä 1990-njy ýylyň awgustyndan 1997-nji ýylyň maýyna çenli iberilen, heniz mazmuny hiç kime mälim bolmadyk hatlar Angliýanyň Kornoul şäherindäki «David Lay» auksionynda satlyga çykaryldy.
Hatlaryň bahalary 30 müň funt sterlignden (40 müň dollar) başlar. Auksionda fransuz melikä degişli hatlaryň 30-sy bar.
Aýdylyşyna görä, hatlar Diananyň aradan çykmagyndan soňra 23 ýylyň dowamynda gizlinlikde saklanylýar. Olarda Diananyň şazada Çarlz bilen aýyrlyşmak we öz janyna kast etmek baradaky islegleriniň bolandygy çaklanylýar.
Hatlaryň eýesi öz adyny gizlin saklaýar. Ýöne onuň aýtmagyna bu hatlar Diana barada heniz bilinmeýän hakykatlary hem ýüze çykarar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply