SPORT WE SYÝAHAT

«Demirýolçy» üçünji orna düşdi

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Birinji ligasynyň Lebap zolagynda 6-njy tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Ýaryş tertibine täsir eden duşuşyklarda «Köpetdag» «Garagumy», «Derýaçy» «Demirýolçyny», «Mirap» «Faraby», «Çärjew» bolsa «Amyderýany» kabul etdi.
«Köpetdag» bilen «Garagumyň» arasyndaky duşuşyk myhmanlaryň 1:2 hasabyndaky ýeňşi bilen tamamlandy. Tapgyryň esasy duşuşygynda bolsa «Derýaçy» «Demirýolçyny» 3:0 hasabynda ýeňdi. Bu utulyşdan soňra ilkinji bäş tapgyrda çenli ýaryşyň başyny çeken «demirýolçular» üçünji basgançaga düşdüler.
Tapgyryň iň golly duşuşygy «Miras» bilen «Farabyň» arasynda geçirildi. Jemi 12 pökgi geçirilen duşuşyk 7:5 hasabynda «Mirasyň» peýdasyna tamamlandy. Tapgyryň jemleýji duşuşygynda bolsa «Çärjew» «Amyderýany» jogapsyz pökgüleriň üçüsi bilen ýeňlişe sezewar etdi. Bu duşuşykdan soňra «Çärjew» şu möwsümde 20 pökgi geçirip bilen ikinji topar boldy.
Yzda galan alty tapgyrda 16 utuk toplan «Derýaçy» ýaryşyň başyny çekýär. 12 utukly toparlardan «Çärjew» ikinji, «Demirýolçy» üçünji orunda. Ýöne «Demirýolçynyň» bir oýnunyň azdygyny hem aýtmak gerek.
«Derýaçydan» Azamat Açylow 7 pökgi bilen ýaryşyň iň netijeli oýunçylarynyň sanawynda birinji orunda barýar.
Türkmenistanyň Futbol çempionaty. Birinji liga. Lebap zolagy
6-njy tapgyryň netijeleri:
«Köpetdag» ― «Garagum» ― 1:2.
Gollar: Mustafa Mamiýew 2 ― Alişer Merdanjanow 53, Dawut Saparow 60.
Bellik: «Garagumyň» futbolçysy Arslan Priýew 75-nji minutda 11 metrlik jerime urgusyny dürs ýerine ýetirip bilmedi.
«Derýaçy» ― «Demirýolçy» ― 3:0.
Gollar: Azamat Açylow 22, Arif Açylow 47, Aziz Hasanow 58.
«Miras» ― «Farap» ― 7:5.
Gollar: Batyr Hudaýkulyýew 25, 57, 82, Azizbek Bekçanow 42, 61, Yhlas Bahramow 67, Alişer Perniýazow 73 ― Azim Şemsiýew 17, 22, 54, Ylham Kadyrow 37, 49.
«Demirýolçy» ― «Amyderýa» ― 3:0.
Gollar: Atajan Bazarow 19, Faruh Mammedow 56, Han Öwlüýägulyýew 77.

Iň netijeli futbolçy:
Azamat Açylow, «Derýaçy», 7 pökgi.
Indiki duşuşyklar:
15-nji iýul: 2-nji tapgyryň galdyrylan duşuşygy, «Garagum» ― «Demirýolçy».
7-nji tapgyryň duşuşyklary:
18-nji iýul: «Farap» ― «Garagum»
18-nji iýul: «Demirýolçy» ― «Çärjew»
19-njy iýul: «Derýaçy» ― «Köpetdag»
19-njy iýul: «Amyderýa» ― «Miras».

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: