Daşoguz şäheriniň zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy täze önümçiligi ýola goýdy  

 Daşoguz şäheriniň zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy spanbonddan tikilen stamotologik öňlügiň önümçiligi özleşdirildi.

Şeýle hem, bu ýerde spanbonddan bejeriş-öňüni alyş işi amala aşyrylanda, şol sanda, hirurgik çäreler geçirilende, amal, bejeriş we sargy otaglarynda ulanylýan 1,6 x 2 metrlik bir gezeklik düşek ýüzlerini öndürip başladylar. Şunuň ýaly düşek dürli ýokançlyklardan goragy gowulandyrýan antistatik we bakteriýalara garşy häsiýetlere eýedir.

Kärhananyň işgärleri müşderileriň isleglerine laýyklykda, lukmançylyk gips bintleriniň uzynlygyny 4 metre çenli uzaltdylar

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector