YKDYSADYÝET

Darganataly oba hojalyk işgärleri höweslendirilýär

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Darganata etrap birleşmesi tarapyndan etrabyň öňdebaryjy ýüpekçileri höweslendirildi.

Şu ýyl etrabyň ýüpekçileri ýurdumyzyň dokma senagaty üçin gymmatly çig mal bolup durýan piläniň 11 tonnasyny öndürip, ýyllyk meýilnamany üstünlikli berjaý etdiler. Üstünlige «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň ussat ýüpekçileri saldamly goşant goşdular. Kurbanbaý Bekiýew, Adylbek Uzakbaýew, Gülhatyja Kurbanowa, Oguljennet Karýagdyýewa, Gurbanjemal Çaryýewa ýaly ýüpekçiler bolsa has ýokary görkezijileriň eýeleri boldular.

Olara birleşmäniň adyndan gymmat bahaly sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Şeýle netijeli çäreler galla oragynda hem ýaýbaňlandyrylar. Etrabymyň tejribeli gallaçylary 2300 gektar meýdanda bugdaýyň bereketli hasylyny ösdürip ýetişdirdiler. Olar şonça meýdandan 5200 tonna guşgursak galla ýygnamagy maksat edinýärler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: