JEMGYÝET

Darganatada usuly-amaly maslahat geçirildi

Darganata etrabynyň 3-nji “Bilbil” çagalar bakja-bagynda welaýat baş bilim müdirligi tarapyndan usuly-amaly maslahat geçirildi.

 Bäş ýaşly çagalary başlangyç bilimiň maksatnamasyny özleşdirmäge

taýýarlamakda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň mekdep we maşgala bilen bilelikdäki işlerini guramagyň ýollaryna bagyşlanan maslahata welaýatyň etrap-şäherlerinden bilim işgärleri gatnaşdylar.

 Maslahatyň çäklerinde Gündogar sebitiň öňdebaryjy bilim işgärleriniň iş terjibesi bilen tanyşdyrýan sergi hem guraldy.

 Şeýle hem etrabyň dürli çagalar bakja-baglarynyň terbiýeçileri çagalar bilen gyzykly sapaklary geçmek bilen bagly ukyp-başarnyklaryny we iş tejribelerini paýlaşdylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: