JEMGYÝET

Darganatada Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby bilen bagly maslahat geçirildi

 Darganata etrabynyň merkezi kitaphanasy bilen jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Änew- müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet” atly täze kitaby bilen bagly dabaraly maslahat geçirildi. 

 Çärede çykyş edenler Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli döwlet Baştutanynyň täze kitabynyň çap edilmeginiň türkmenistanlylar üçin ajaýyp sowgat bolandygyny guwanç bilen belläp geçdiler.

 Kitabyň şu ýylyň mart aýynda çapdan çykandygyny we onuň 2024-nji ýylda Änew şäheriniň “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegine bagyşlanandygyny ýatladýarys. 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: