SPORT WE SYÝAHAT

Dänewli mekdep okuwçylarynyň arasynda sport ýaryşlary geçirilýär

Şu günler Dänew etrabyndaky orta mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda sportuň birnäçe görnüşi boýunça ýaryşlar geçirilýär. Olara mekdep okuwçylary uly höwes bilen gatnaşýarlar.

TKA-nyň etrap birleşmesiniň guramagynda geçirilýän ýaryşlar sportuň dürli görnüşleri boýunça ezber çagalary we ýetginjekleri ýüze çykarmakda uly ähmiýete eýedir. Olar etrapdaky sport mekdepleri tarapyndan hasaba alnyp, ýokary derejede türgenleşmäge, şeýlelikde, ukyp-başarnyklaryny welaýat, döwlet, halkara derejeli ýaryşlarda görkezmäge höweslendirilýär.

Ýaryşlaryň netijesi boýunça ýeňijilere Hormat hatlaryny we gymmat bahaly sowgatlary gowşurylýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: