YKDYSADYÝET

Dänewdäki daýhan birleşik 4,2 müň tonnadan gowrak pagta tabşyrmagy meýilleşdirýär

Dänew etrabynyň «Mekan» daýhan birleşiginde 1279 gektar ýere ekilen gowaçadan 4290 tonnadan gowrak hasyla garaşylýar.

Şu günlerde hojalykdakk kärendeçiler toparlarynyň 11-si pagta ýygymyna guramaçylykly girişmäge taýýar. Hangeldi Kurbandurdyýewiň baştutanlygyndaky 8-nji kärendeçiler topary şu ýyl 354 gektar meýdanda gowaçanyň bol hasylyny ýetişdirdi. Gowy ideg edilendigi daşky görnüşinden bildirip duran gowaçalaryň hersinde 45-50 goza bar.

Toparda gujur-gaýrata beslenen kärendeçileriň kyrka golaýy zähmet çekýär. Olar geçen ýyllarda hem her gektar gowaça meýdanyndan ortaça 40—45 sentner hasyl ýygnapdyrlar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: