BILIM

«Dana» bilim merkezi iňlis dili bäsleşigini geçirdi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenabat şäher geňeşi, welaýat Baş bilim müdirligi bilen bilelikde «Dana» bilim merkeziniň Türkmenabat şahamçasy «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny» üstünlikli amala aşyrmak, ýurdumyzy durnukly ösdürmek hem-de «Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyna» goşant goşmak hem-de zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen mekdep okuwçylarynyň arasynda iňlis dili bäsleşigini geçirdi. Bäsleşige şäherdäki orta mekdepleriň 22-sinden zehinli okuwçylaryň 100-den gowragy gatnaşdy.

Bäsleşik 5-6; 7-8; 9-10-njy synplaryň okuwçylarynyň arasynda geçirildi. Bäsleşigiň birinji tapgyrynda okuwçylaryň iňlis diliniň ýazuw kadalaryny bilişleri barlanyldy. Bu tapgyrda öňe saýlanan okuwçylar ikinji tapgyrda ses-diňlemek boýunça başarnyklaryny görkezdiler.

Bäsleşigiň netijesinde Türkmenabat şäherindäki 2-nji, 11-nji, 24-nji, 26-njy, 28-nji, 29-njy we ýöriteleşdirilen 41-nji, Çärjew etrabyndaky ýöriteleşdirilen 31-nji we 37-nji hem-de Dänew etrabyndaky 37-nji orta mekdepleriň okuwçylary tapawutlanyp, jemleýji tapgyra gatnaşmaga hukuk gazandylar. Esasan hem Türkmenabat şäherindäki 28-nji, 24-nji, 26-njy we ýöriteleşdirilen 41-nji orta mekdepleriň hem-de Çärjew etrabyndaky ýöriteleşdirilen 31-nji mekdebiň okuwçylary has ýokary netijeleri görkezdiler. Ýeňiş gazanan ýaşlara guramaçylar tarapyndan Hormat hatlary we sowgatlar gowşuryldy. Şeýle hem olar okuw möwsüminiň indiki tapgyrlarynda merkezde ýeňilleşdirilen şertlerde okamak mümkinçiligine eýe boldular.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: