Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

«CentralAsia.news»-niň eksperti Türkmenistanyň ösüşiniň ileri tutulýan ugry barada gürrüň berdi

Jul 22, 2021

«CentralAsia.news»-niň redaksiýasynyň ylmy eksperti, meşhur türkmen alymy, tehniki ylymlarynyň doktory Allaberdi Ylýasow energiýanyň adaty bolmadyk alternatiw çeşmelerine esaslanan tehnologiýalaryny işe girizmegi çaltlaşdyrmagyň orny we ähmiýeti barada gürrüň berdi. Ol Türkmenistanyň energiýa tygşytlamak boýunça 2018—2024-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň energiýanyň alternatiw çeşmeleriniň ornuny ýokarlandyrmagyň göz öňünde tutulýandygy barada aýtdy. Türkmenistanyň howa şertleri energiýanyň dikeldilýän çeşmeleriniň uly gorunyň emele getirýär. Bu ilki bilen gün energiýasydyr. Gün çäklendirilmedik möçberde energiýanyň gutarmaýan çeşmesi hasap edilýär. Ýurtda ol bir ýylyň dowamynda 300 günläp çykyp durýar.

Adblock
detector