Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Çaý koronowirusdan gorap biler

Dec 11, 2020

Ýaponiýaly biologlar çaýyň düzümindäki gurluşlaryň SARS-CoV-2 keseline garşy göreşip biljekdigi baradaky pikiri öňe sürýärler.
Olaryň aýtmagyna görä, çaýyň düzümindäki katehinler we beýleki maddalar koronowirus zerrelerinniň işjeňligini gowşadýar. Şol bir wagtyň özünde-de ol keseliň sagat öýjüklere girmeginiň öňüni alýar. Şeýlelikde, bir käse çaý öýüjleriň birnäçesini keseliň ýokuşmagyndan gorap biler. Bu häsiýet gara çaýa-da, gök çaýa-da mahsusdyr.

Leave a Reply