JEMGYÝET

Çärjewli suratkeş halkara forumyň diplomyna mynasyp boldy

Çärjew etrabyndaky ýöriteleşdirilen 42-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Arslan Arturow ýakynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde zehinli okuwçylaryň gatnaşmaklarynda geçirilen II Halkara çagalar medeniýet forumynyň ýörite diplomyna mynasyp boldy. 

Forumyň şertine görä, Arslan daşary ýurtly ýoldaşlary bilen portret žanry usulynda surat çekmek boýunça bäsleşdi. Ýagny, olar biri-biriniň portretlerini kömür we galam bilen çekdiler. Forumda Arslan özüniň täsin eseri bilen diploma mynasyp boldy.

Ejesi Hamida Nabiýewanyň kesbini dowam etdirmeklige höwesek Arslan 9 ýaşyndan sungat mekdebine gatnamak bilen ukyp-başarnygyny has-da artdyrýar. 

Şu ýylyň aprel aýynda Daşoguz welaýatynda geçirilen surat bäsleşiginde hem Arslanyň «Meniň arzuwymdaky köpri» atly işi bilen ýeňiji bolandygyny habar berýäris.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: