JEMGYÝET

Çärjewde çagalaryň hasabat konserti geçirildi

Çärjew etrap çagalar sungat mekdebiniň ýaş zehinleri ýylyň jemleýji hasabat konserti bilen çykyş etdiler. Konserte ata-eneler bilen birlikde höwes bildiren tomaşaçylaryň köpçüligi hem çagyryldy.

Hasabat konserti bilen çykyş eden ýaşlar sungat äleminde özleriniň mynasyp orunlaryny tapmak üçin höwesleriniň çäksizdigini, zehin taýdan mümkinçilikleriniň giňdigini görkezdiler. Hasabat konserti uly ýaşlylaryň hor toparynyň ýerine ýetiren «Şöhrat saňa, Türkmenistan!» aýdymy bilen başlandy.

Fleýtaçylar ansamblynyň «Sazlar çemeni», skripkaçylar ansamblynyň, «Kebelek» aýdymçylar toparynyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy», dutarçylar ansamblynyň «Janymyň jananasy» ýaly aýdymlardyr sazlary ýaş zehinleriň sungat äleminde kämillik basgançaklaryny üstünlikli geçýändiklerine şaýatlyk edýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: