JEMGYÝET

Çärjewde 2024-nji ýylyň şygaryna bagyşlanan maslahat geçirildi

Çärjew etrabyndaky 63-nji orta mekdepde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy zehinleriň ylham çeşmesi» atly maslahat geçirildi.

Ony etrap häkimligi ýurduň syýasy partiýalarynyň, iri jemgyýetçilik gurmalarynyň ýerli wekilleri, etrap bilim we medeniýet bölümleri bilen bilelikde geçirdi. Maslahata ýaşuly nesliň wekilleri, kümüş saçly enelerimiz, bilim işgärleri, zähmetiň öňdebaryjylary we ýaşlar gatnaşdylar.

Adyndan hem belli bolşy ýaly, maslahat «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň şanly badalgalaryna bagyşlandy. Çärjew etraby geçen ýyly üstünlikli jemläp, üstümizdäki ýyla uly depgin bilen girişen etraplarymyzyň biri. Welaýat merkezine egin deňläp oturan etrap oba hojalygy, halk hojalygynyň dürli pudaklary we beýleki ugurlar babatynda hem ýurt derejesinde öňdebaryjylaryň hatarynda. Maslahatda edilen çykyşlarda ösüşleriň batly depginleriniň üstümizdäki ýylda-da gowşadylmajakdygyna ynam bildirildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: