JEMGYÝET

Çagalar bagynda edebi ertirlik geçirildi

Dänew etrabyndaky 25-nji çagalar bagynda etrabyň Garaşsyzlyk şäherçe kitaphanasynyň guramagynda Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanyp, ertirlik geçirildi. Bu çärä mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işgärleri we bagtyýar körpe nesiller işjeň gatnaşdylar.

Ertirligiň dowamynda çagalar bagynyň körpeleri dostlugy, watançylygy, edep-terbiýäni wasp edýän goşgulary aýtdylar. Kitaphana işgärleri körpeleri çagalar üçin niýetlenen kitaplar, olaryň mazmuny bilen tanyşdyrdylar, gyzykly ertekileri okap berdiler. Şeýle-de çagalar bagynda guralan kitap sergisinde ýerleşdirilen neşirler körpeleriň aýratyn gyzyklanmasyna mynasyp boldy. Bagtyýar çagalaryň ýerine ýetiren joşgunly aýdymlary we tanslary, türkmen halk ertekileriniň gahrymanlarynyň keşplerini janlandyryp ýerine ýetiren sahna oýunlaryny myhmanlaryň baýramçylyk ruhuny artdyrdy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: