DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Buzda durmak boýunça dünýä rekordy täzelendi

Fransiýaly Romen Wandendorp buzdan doly gapda uzak wagtlap durmak boýunça täze dünýä rekordyny goýdy. Ol buzly gurşawyň sowuklygyna 2 sagat 35 minut 33 sekunt çydap bildi.
Rekorda synanyşykda gabyň içindäki sowuklyk -18 gradusa çenli ýetdi. Bu ýagdaýa Ginnesiň rekordlar kitabynyň wekilleri tarapyndan gözegçilik edildi.
Dünýä metbugatynda berilýän habarlara görä, Romen Wendendorp iki ýyl bäri «Öz fiziologiýaň çäklerini giňeltmek» boýunça tälim alýar.
«Daşardan seredeniňde, buz kublaryndan doly gutuda adaty ýerde duran ýigit ýaly görünýäň, ýöne içimde köp zatlaryň bolup geçýändigini kepillendirip bilerin. Ilkinji sagatda özüme erk edip bilen hem bolsam, galan wagtda titremämi ýeňmek kyn düşdi» diýip, ol gapdan çykansoň gürrüň berdi.
Ol bu rekordyny düwnük keselinden ejir çekýän çagalara bagyşlady. Onuň kakasy we 4 ýaşly gyzy bu keselden ýogaldy.
Ginnesiň rekordlar kitabyna görä, öňki rekord hytaýly Jin Sinçao degişli. Ol 2014-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda 1 sagat 53 minut buzda saklanyp bilipdi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply