BIZE YAZYARLAR

BEÝIK PYRAGYNYŇ ARZUWY

Magtymguly diýdi, herne bilenin

Bizem tutýas, bu gün onuň diýenin

Menem ýene goşgy ýazyp göreýin

Akyldaryň, arzuwy hasyl bolýar

 

Her gün irden okuwa gidýän wagtym

Diýýän, mundan başga gerek däl bagtym

Hiç wagt guramasym akyl daragtym

Watanym gün-günden ösüşe barýar

 

Beýik Magtymgulyň ýaşan döwründe

Beýle ajap günler asla bolmandyr

Mydam arzuw eden goşgy setirinde

Arzuwlary gül durmuşa ýetirýär

 

Şahyrmyzyň öwüt-nesihatlaryn

Gahryman Arkadagyma ýörelge bolýar

Arkadagly Gahryman Serdarym bolsa

Ähli işi birkemsiz dowam edýär

 

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar

Hyjuw bilen, höwes bilen okaýar

Hem işleýär, hem ýazýar, aýdym aýdýar

Howandar Serdarym bizi goldaýar

 

Türkmen ady bütin äleme belli

Howasy bar mylaýym, şemally, ýelli

Agzybir, işeňňir bu türkmen ili

Doganlar bu ýurdy görmäne gelýär

 

  Lebap welaýat ýörite sungat mekdebini  “Aýdym aýtmak sungaty”bölüminiň II ýyl talyby

  Selbi Imamowa        

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: