BILIM

«Başarjaň eller» bäsleşýärler

Şu günler welaýat baş bilim müdirliginiň çagalar baglarynyň mekdebe taýýarlaýyş toparlarynyň körpeleriniň arasynda yglan eden «Başarjaň eller» bäsleşiginiň etrap-şäher tapgyry geçirilýär.

Ösüp gelýän ýaş nesli watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek, sungatymyza bolan söýgini artdyrmak, zehinli körpeleri ýüze çykarmak maksady bilen geçirilen bäsleşige çagalar baglarynyň 5-6 ýaşly körpeleri gatnaşdylar. Körpeler çeken suratlaryny, reňkli kagyzlardan ýasan dürli şekillerini bäsleşige hödürlediler. Olaryň çeken suratlarynda tebigat gözellikleri, bagtyýar çagalyk, haýwanat dünýäsi, milli saz gurallarymyz öz beýanyny tapýar. Ýeňiji bolan körpeler bäsleşigiň welaýat tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar. Olara guramaçylar tarapyndan Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: