Şu ýylyň başyna Lebap welaýatynyň ilatynyň bank kartlaryndaky galyndylar 361 million manada barabar boldy. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär.

Pullaryny nagt däl görnüşinde saklaýan adamlar Türkmenabat şäherinde has köpdür. Olaryň bank kartlaryndaky galyndylar 130 milliona manada barabar boldy. Dänew etrabynda bu görkeziji 40 million, Saýat etrabynda 30 million, Köýtendag etrabynda 25 million manada ýetdi. Bu görkeziji ilatyň bank ulgamyna bolan ynamynyň berkeýändigini aňladýar.

Türkmenistanda hereket edýän banklar ilatyň artykmaç pul serişdelerini banklarda saklamaga höweslendirmek boýunça maksada laýyk işleri alyp barýarlar. Olara goýumlaryň dürli görnüşleri hödürlenilýär. Olardan peýdalanýan adamlaryň sanynyň yzygider artmagy pul dolanyşygyny kadaly üpjün etmäge giň mümkinçilikleri döretdi. Netijede nagt däl hasaplaşyklar ösdi, adamlar pullaryndan has netijeli peýdalanyp başladylar.

Pul serişdeleriniň bank ulgamynda saklanylmagynyň pes göterim bilen karz bermäge giň mümkinçilikleri döredýändigi hem bellenilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: