JEMGYÝET

«Bahar» toý mekanynda Milli bahar baýramy mynasybetli aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenabat şäher geňeşiniň guramagynda welaýat merkezindäki «Bahar» toý mekanynda Milli bahar baýramy mynasybetli aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

«Arkadagly Watanda Nowruz bu gün, toý bu gün» at bilen geçirilen bu dabara welaýat merkezimizdäki edara-kärhanalarda zähmet çekýän öňdebaryjy ýaşlar, welaýat ýörite sungat mekdebiniň mugallymlary we talyplary, jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary gatnaşdylar. Çäräniň dowamynda bu gadymy baýramy özboluşly millilik ruhunda bellemek boýunça halklaryň arasynda ýerine ýetirilýän däp-dessurlar bilen baglanyşykly çykyşlar guraldy. Talyplaryň ýörite taýýarlan aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy ildeşlerimize uly ruhubelentlik paýlady.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: