JEMGYÝET

Awgust aýynyň uçar gatnawlarynyň tertibi belli boldy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 2-nji awgustdan başlap, içerki gatnawlaryň tertibine käbir üýtgeşmeleri girizildi. Uçuşlaryň awgust aýyndaky tertibine laýyklykda Aşgabat ― Türkmenabat ― Aşgabat ugrunda her gün üç, Aşgabat ― Kerki ― Aşgabat ugry boýunça bolsa bäş gün uçuş amala aşyrylar. Şeýle hem 21-nji awgusta çenli Türkmenabat ― Türkmenbaşy ― Türkmenabat aralygynda her hepdäniň penşenbe güni göni uçuş alnyp barlar.

Eger siz Aşgabatdan Türkmenabada ugramakçy bolsaňyz, hepdäniň ähli gününde irdenki uçar sagat 06:10-da ýola düşer. Ikinji uçar duşenbe we penşenbe günleri 16:40-da, hepdäniň galan günlerinde bolsa 17:30-da uçar. Hepdäniň ýekşenbe gününden başga gün üçünji uçar paýtagtdan Türkmenabada 21:30-da, ýekşenbe güni 21:55-de ýola düşer.

Eger ugruňyz paýtagt tarapa bolsa ilkinji uçar her gün sagat irden 8-de göge göteriler. Ikinji uçar duşenbe we penşenbe günleri 18:30-da, hepdäniň beýleki günlerinde 19:20-de ýola düşer. Giçki gatnaw hepdäniň alty gününde 23:20-de, ýekşende güni bolsa 23:45-dedir.

Ugruňyz Aşgabatdan Kerkä çeni bolsa, duşenbe, anna we ýekşenbe günlerinde gündiz sagat 10-da, çarşenbede we şenbede bolsa 12-de ýola düşersiňiz. Uçar Kerkiden Aşgabada duşenbe, anna we ýekşenbe günleri 12-de, çarşenbe we şenbe günleri bolsa 14-de ugrar.

Türkmenbaşy ― Türkmenabat ― Türkmenbaşy aralygyndaky uçar penşende güni 13:10-da kenarýaka şäherden göge göterilip, 15:35-de Türkmenabatdan yzyna ýola düşer. Bu gatnawyň 21-nji awgustda ýapyljakdygyny ýene bir ýola ýatladýarys.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: