JEMGYÝET

Awaza dynç almaga gitmek isleýänler üçin peýdaly maglumatlar çap edildi

«Türkmen gündogary» gazetinde «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç almak isleýänler üçin Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkeziniň maglumaty çap edildi.
Onda 2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan 1-nji sentýabra çenli Awazada dynç almak üçin ýüze çykýan soraglara jogap bermek maksady bilen, Aşgabat şäherinde hem-de welaýatlarda gyzgyn telefon belgileri döredilendigi (119) habar berilýär. Şonuň ýaly-da raýatlar aşakdaky telefon belgilerine jaň edip, özlerini gyzyklandyrýan soraglara jogap alyp biljekdikleri aýdylýar:

Aşgabat şäheri (80012) 93-82-12
Ahal welaýaty (800137) 33-1-40
Balkan welaýaty (800222) 6-03-95
Daşoguz welaýaty (800322) 2-55-96
Lebap welaýaty (800422) 3-10-24
Mary welaýaty (800522) 4-42-53

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna dynç almaga gidýän raýatlara COVID-19-a garşy sanjym geçirmek üçin kesgitlenilen nokatlar:

Lebap welaýaty:

Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi: (800422) 3-50-59; 3-50-70.
Kerki etrap hassahanasynyň maslahat beriş we kesel anyklaýyş bölümi: (800444) 2-00-03; 2-03-22.
Seýdi şäher hassahanasynyň maslahat beriş we kesel anyklaýyş bölümi: (800446) 7-02-58; 7-00-21.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply