JEMGYÝET

Artistler Kerkide döredijilik saparynda boldular

Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň artistleri Kerki etrabynda döredijilik iş saparynda boldular. Olar mekdeplerde myhmançylykda bolup, okuwçylaryň öňünde gülküli sahna oýunlary bilen çykyş etdiler.

Teatryň režissýory Perhat Hudaýberenowyň aýtmagyna görä, saparyň esasy maksatlarynyň biri ösüp gelýän ýaş nesli teatr sungaty bilen tanyşdyrmakdan, ýaşlarda sungata söýgi döretmekden ybaratdyr. Artistler saparyň dowamynda tomaşaçylar bilen sowal-jogap hem alyşdylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: