JEMGYÝET

 «Arkadagly Ýaşlar» elektron žurnalynyň ikinji sany çykdy

 «Türkmen döwlet habarlary» agentliginiň habar bermegine görä, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň žurnalynyň täze sanyny türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň gündelik işini açyp görkezýän kitabyň mazmuny bilen tanyşdyrýan makala açýar. Hususanda, onda «Milli Lider» we «Dünýäde ykrar edilen Lider» kitaplaryna aýratyn üns berilýär.

Soňra okyjylara möhüm içki syýasy waka — öňde duran saýlawlara bagyşlanan makala hödürlenilýär. Ony her ýylyň 18-nji fewralynda bellenilýän Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanan suratly işler sazlaşykly dowam etdirýärler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: