JEMGYÝET

«Amyderýa» toý mekanynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabara boldy

Lebap welaýatynyň Farap şäherindäki «Amyderýa» toý mekanynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanan aýdym-sazly dabara boldy. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Çärjew etrap birleşmesi we Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň bilelikde guran çäresine kümüş saçly eneler, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda, medeni-durmuş ulgamynda zähmet çekýän öňde baryjy zenanlar gatnaşdylar.

Dabarada zenanlaryň jemgyýetde tutýan orny, olaryň dolandyryş edaralarynda, ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda, meden-durmuş ulgamynda zähmet çekýändiklerini we ýurduň ösüşlerine saldamly goşant goşýandyklaryny bellediler. Enelere Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň taýýarlan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Dabara Farap şäher medeniýet öýüniň sungat ussatlarynyň konserti bilen tamamlandy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: