JEMGYÝET

Amyderýa goraghanasynyň muzeýine gezelenç guraldy

Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň welaýat bölümi Amyderýa döwlet tebigy goraghanasynyň muzeýine gezelenç gurady. Oňa Dänew etrabynyň Seýdi şäherindäki edara-kärhanalaryň işgärleri, tebigaty söýüjiler, ýaşlar gatnaşdylar.

Gezelenjiň dowamynda oňa gatnaşyjylar halkymyzyň baý taryhyna degişli bolan gadymy ýadygärlikler we ösümlikler, haýwanat dünýäsi bilen tanyşdylar. Şeýle-de tebigaty goramak jemgyýetiniň hünärmenleriniň täsirli gürrüňlerini diňlediler. Hünärmenler goraghananyň taryhy, şeýle hem häzirki wagtda bu ýerde alnyp barylýan işler dogrusynda giňişleýin gürrüň berdiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: