JEMGYÝET

Amyderýa goraghanasynda ýangyn howpsuzlygy bilen bagly okuw maslahaty geçirildi

Amyderýa döwlet tebigy goraghanasynda ýangyn howpsuzlygy boýunça okuw maslahaty geçirildi. Oňa welaýat polisiýa müdirliginiň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň, Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň welaýat bölüminiň wekilleri, jemgyýetiň işjeň agzalary gatnaşdylar.

Okuw maslahatyna gatnaşyjylar goraghanada tokaýlyklary we olarda mesgen tutan haýwanlary goramak boýunça alnyp barylýan işler bilen ýakyndan tanyşdylar.

Bu ýerde gorag işleri bilen birlikde ylmy işler utgaşykly alnyp barylýar. Şol bir wagtyň özünde tebigy baýlyklary ýangyndan goramak meselesi hem gündelik üns merkezinde saklanylýar. Maslahatda şeýle işleriň howanyň gyzmagy bilen has möhüm ähmiýete eýe bolýandygy we degişli düzgünleri berk berjaý etmegiň esasy talap bolup durýandygy bellenildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: