Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Alymlaryň açyşy adamlara täze diş ösdürmäge mümkinçilik berer

May 28, 2021

Ýapon alymlary geljekde adamlaryň dişini ösdürmäge mümkinçilik berjek synag usulyny işläp taýýarlaýarlar, diýip «Популярная механика» ýazýar.
Häzir alymlar bu usuly barlamhanadaky haýwanlarda synag geçirýärler. Häzirlikçe ony syçanlarda we alajagözenlerde synagdan geçirýärler.
«Science Advances» žurnalynda çap edilen makalada ýapon alymlary bedeni täze diş ösdürmäge mümkinçilik berýän monoklonal antitelolar bilen bejermegiň usulyny işläp taýýarlandyklary barada aýdylýar.

Leave a Reply