Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Alymlar duýulmaýan COVID-19-niň irki alamatlaryny ýüze çykardylar

Nov 25, 2020

Ispan alymlary koronawirus ýokuşanlaryň ys we tagam duýuş ukybyny ýitirmezlerinden ozal burnuň içinde guraksylygyň we ýakymsyz duýgynyň emele gelýändigini ýüze çykardylar. Awtorlaryň pikirine görä, bu alamatlary COVID-19-niň irki alamatlary diýip hasap etse bolar. Bu barada РИА «Новости» agentligine salgylanmak bilen, «mail.ru» ýazýar.
COVID-19 bilen kesellänleriň takmynan 80%-iniň ys we tagam duýuşlaryny bölekleýin ýa-da doly ýitirendiklerini belleýärler. Alymlar muny wirusyň burnuň içindäki epiteliýni zaýalamagy bilen düşündirýärler. Bu wirusyň öýjükleri SARS-CoV-2 wirusynyň sepleşen wirusy bilen birleşmek, sagdyn öýjüklere aralaşmak we replikasiýa başlamak üçin anginotenzine öwürýän 2 fermenti, reseptory alyp barýarlar.

Leave a Reply