Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Alymlar: 2021-nji ýyl salkyn bolar

Dec 29, 2020

2021-nji ýylyň soňky ýyllara garanyňda biraz salkynrak gelmegine garaşylýar.
Bu barada ýörite barlaglary geçiren britan alymlary çaklamalary öňe sürýärler.
Olaryň aýtmagyna görä, täze ýylda howa soňky ýyllardakydan biraz salkyn bolar. Ýöne şonda-da 2021-nji ýylda adamzadyň taryhyndaky iň gyzgyn 6 ýylyň biri bolar.
Umuman, 2000-nji ýyldan bäri Ýer ýüzünde howanyň derejesi 0,4 gradus ýokarlandy.

Leave a Reply