9 ýaşly talybyň kakasyna MDU-nyň gyzynyň ýetişigi baradaky maglumatlary çap edendigi ýaramady

Moskwa Döwlet uniwersitetiniň psihologiýa fakultetiniň 9 ýaşly talyby Alisanyň kakasy Ýewgeniý Teplýakow ýokary okuw jaýynyň gyzynyň ýetişigi baradaky maglumatlary çap edendigi üçin gaharlanypdyr. Bu barada «Известия» ýazýar.

Ýokary okuw jaýynyň metbugat gullugynda habar berilişine görä, wunderkind gyz dört synagyň ikisini tabşyryp ýetişipdir. Onuň birinde kämillik ýaşyna ýetmedik talyp «kanagatlanarly däl» diýen bahany alypdyr.

Neşir Alisanyň ene-atasy tarapyndan düzülen şahsy meýilnama esasynda okaýandygyny ýüze çykardy. Ýöne gyzjagaz 24-nji dekabrdan sessiýa gelmegini bes edipdir.

Adblock
detector