JEMGYÝET

Agrar partiýa goşa baýram mynasybelti dabaralary geçirdi

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Türkmenabat şäher komitetiniň işgärleri Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli welaýatymyzyň senagat kärhanalarynda bolup, zähmetkeşleri bu şanly sene bilen gutlaýarlar. Partiýanyň wekilleri Türkmenabadyň «Ýüpek» önümçilik birleşiginde, Türkmenabadyň pagta egriji we tikin fabriklerinde hem-de Türkmenabat galla önümleri kärhasynda  baýramçylyk mynasybetli maslahatlary hem geçirdiler. Maslahatlaryň dowamynda kärhananyň işgärleri bellenilen iş meýilnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmek  we işleri sazlaşykly dowam etdirmek üçin döredilýän giň şertler barada gürrüň berdiler. Şeýle-de ýurdumyzyň ykdysady galkynyşynyň ýokarlanmagyna mynasyp goşant goşýan zähmetkeşlere, önümçiligiň öňdebaryjylaryna Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Türkmenabat şäher komiteti tarapyndan ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Partiýanyň işjeňleriniň guramagynyň şeýle ähmiýetli çäreleriň ýene-de biri Türkmenabadyň Agrosenagat orta okuw mekdebinde hem geçirildi. Türkmen halysynyň baýramyna bagyşlanan bu çärede milli gymmatlyklarymyzy öwrenmek we dünýä ýaýmak boýunça durmuşa geçirilýän giň ähmiýetli işler dogrusyndaky buýsanç çykyşlara giň orun berildi.   

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: